Działanie 1.3.1. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki

Działanie 1.3.1. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki

Realizacja tego działania polega na promowaniu zasad racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej, rybackiej, turystycznej oraz działalności inwestycyjnej; oraz wskazanie zalecanych metod i technik prac lub robót, umożliwiających zachowanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków roślin lub grzybów, lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania dziko występujących gatunków zwierząt (np. zachowanie specyficznych cech siedliska przez utrzymanie zróżnicowanego składu gatunkowego siedlisk leśnych, pozostawianie rozkładającego się drewna, lub ekstensywny wypas hal) i pozwalających na dostosowanie sposobów i terminów prowadzenia działań związanych z gospodarczym użytkowaniem obszarów występowania gatunków (np. prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, robót budowlanych lub hydrotechnicznych) do potrzeb ochrony tych gatunków, tak aby ograniczyć negatywny wpływ prowadzonych prac związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na siedliska tych gatunków.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1.
  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.1. wynika z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.1. koresponduje m.in. z celami operacyjnymi B.I. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie” oraz B.II. „Wzmocnienie różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone gospodarowanie w leśnictwie”; a także zadaniami B.IV.2 „Opracowanie i przyjęcie do stosowania wytycznych (zasad dobrej praktyki) w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w projektowaniu, budowie i eksploatacji inwestycji hydrotechnicznych” oraz C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.