Działanie 2.2.5. Wybór zdegradowanych siedlisk przyrodniczych planowanych do odtworzenia

Działanie 2.2.5. Wybór zdegradowanych siedlisk przyrodniczych planowanych do odtworzenia

Realizacja tego działania polega na identyfikacji i wyborze obszarów występowania zdegradowanych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, których odtworzenie jest szczególnie istotne z punktu widzenia osiągnięcia innych celów KPD, w szczególności obszarów o kluczowym znaczeniu dla poprawy stanu ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych lub zapewnienia połączeń ekologicznych pomiędzy istniejącymi obszarami chronionymi; w oparciu o dane o rozmieszczeniu siedlisk przyrodniczych uzyskane w wyniku realizacji Działania 2.1.1., oraz rezultaty oceny ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych w Karpatach przeprowadzonej w ramach Działania 4.1.1.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.2.5. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., oraz Działania 4.1.1.
  • Działanie 2.2.5. wynika z art. 10 Protokołu oraz Działania 2.3. a) SAP.