Działanie 2.3.4. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie penetracji siedlisk przez człowieka

Działanie 2.3.4. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie penetracji siedlisk przez człowieka

Realizacja tego działania polega na eliminowaniu lub ograniczaniu penetracji przez człowieka terenu występowania siedlisk przyrodniczych przez wprowadzenie stałych lub okresowych ograniczeń w udostępnianiu tych obszarów dla celów gospodarczych lub zwiedzania, przez np. wykluczanie lub ograniczanie możliwości dostępu do określonych obszarów, modyfikację tras przebiegu szlaków turystycznych, dróg leśnych i szlaków zrywkowych; oraz skuteczne egzekwowanie powyższych ograniczeń.

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych siedlisk priorytetowych oraz obszarów ich występowania, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 2.3.4. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2. oraz Działania 2.2.3.
  • Działanie 2.3.4. wynika z art. 8. ust. 2 oraz art. 8. ust. 3 Protokołu.