Działanie 2.3.8. Odtwarzanie wybranych zdegradowanych siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.3.8. Odtwarzanie wybranych zdegradowanych siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na promowaniu zasad racjonalnej gospodarki określonych w wyniku realizacji Działania 2.3.1. oraz zastosowaniu zabiegów ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych wskazanych w Działaniu 2.3.2. w celu odtworzenia pożądanego stanu i właściwych stosunków siedliskowych zdegradowanych siedlisk przyrodniczych, wybranych w ramach realizacji Działania 2.2.5., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych obszarów występowania zdegradowanych siedlisk, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.6. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.

Uwagi:

  • realizacja Działania2.3.8. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.5. oraz Działania 2.2.6.
  • Działanie 2.3.8. wynika z art. 10 Protokołu.
  • Działanie 2.3.8. koresponduje m.in. z zadaniami C.II.1 „Opracowywanie i wdrożenie programów ochrony i odtwarzania zdegradowanych siedlisk, w tym szczególnie wodno-błotnych” oraz A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:51
Brak uwag