Działanie 3.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla zachowania krajobrazów

Działanie 3.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla zachowania krajobrazów

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych i dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na stan zachowania krajobrazów określonych w Działaniu 3.1.1., w szczególności wskazanych przez audyt krajobrazowy zagrożeń dla możliwości zachowania wartości krajobrazów priorytetowych oraz wartości krajobrazów występujących w obrębie obszarów parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, parków kulturowych, obszarów lub obiektów znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO lub proponowanych do umieszczenia na tej liście, oraz obszarów Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO-MaB lub proponowanych do włączenia do tej sieci.

Uwagi:

  • realizacja Działania 3.1.4. wymaga uprzedniej realizacji Działania 3.1.1. oraz Działania 3.1.2.