Działanie 3.2.3. Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 3.2.3. Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania polega na określeniu potrzeb w zakresie zastosowania odpowiednich dla ochrony krajobrazu obszarowych form ochrony o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 9, art. 20 ust. 4 pkt 7 i art. 23a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz art. 7 pkt 3 i art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu ochrony i odtwarzania krajobrazu, przez dokonanie analizy danych przestrzennych w celu ustalenia w jakim stopniu kluczowe obszary interwencji wybrane w wyniku realizacji Działania 3.2.1. pokrywają się z obszarami wcześniej objętymi obszarowymi formami ochrony; a następnie dokonanie oceny (w oparciu o uzyskane w ramach Działań 3.1.3. oraz 3.1.4. wyniki oceny stanu zachowania krajobrazów, identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń, oraz oceny skuteczności podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania krajobrazów) jaka obszarowa forma ochrony byłaby w danym kluczowym obszarze interwencji właściwa i wystarczająca dla zapewnienia skutecznej ochrony krajobrazu; czyli dokonanie oceny, które z poniższych rozwiązań jest w danym przypadku zalecane:

  • objęcie terenu kluczowego obszaru interwencji położonego w granicach obszaru chronionego inną obszarową formą ochrony, bardziej odpowiednią dla realizacji celu ochrony krajobrazu (podniesienie statusu ochronnego, np. w drodze uznania obszaru strefy ochrony krajobrazu położonej w granicach obszaru chronionego krajobrazu lub parku krajobrazowego za krajobrazowy rezerwat przyrody);
  • objęcie terenu kluczowego obszaru interwencji położonego poza granicami jakiegokolwiek obszaru chronionego odpowiednią obszarową formą ochrony (np. w drodze uznania na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska za krajobrazowy rezerwat przyrody; ustanowienia na mocy uchwały rady gminy zespołu przyrodniczo- krajobrazowego; lub utworzenia na mocy uchwały rady gminy parku kulturowego, pod warunkiem występowania w tym obszarze przynajmmniej jednego zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków);
  • podjęcie innych odpowiednich środków ustawowych, administracyjnych lub umownych na rzecz ochrony terenu kluczowego obszaru interwencji, w szczególności przez wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentach planistycznych (np. ustalenia przez radę gminy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy ochrony konserwatorskiej obejmującej obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków nieruchomych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, np. krajobrazów kulturowych, układów urbanistycznych, ruralistycznych i zespołów budowlanych, lub parków, ogrodów i innych form zaprojektowanej zieleni; lub określenia przez sejmik województwa granic stref ochrony krajobrazów stanowiących w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, wyznaczonych w obrębie krajobrazów priorytetowych, zidentyfikowanych w ramach audytu krajobrazowego, istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych parku krajobrazowego, wraz ze wskazaniem, które z zakazów obowiązują w danej strefie), w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla zachowania oraz/lub odtworzenia krajobrazu.

 Uwagi:

  • realizacja Działania 3.2.3. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1. oraz Działania 3.2.2.
  • Działanie 3.2.3. wynika z art. 4 oraz art. 9 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 3.2.3. koresponduje z zadaniami D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:59
Brak uwag