Działanie 3.3.1. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki

Działanie 3.3.1. Zabezpieczanie krajobrazu w kluczowych obszarach interwencji przed zagrożeniami zewnętrznymi przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki

Realizacja tego działania ma na celu promowanie zasad racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej, turystycznej oraz działalności inwestycyjnej na terenie kluczowych obszarów interwencji wybranych w wyniku realizacji Działania 3.2.1., oraz wskazanie zalecanych metod i technik prac lub robót budowlanych, umożliwiających zachowanie i odtwarzanie krajobrazu oraz ograniczenie negatywnego wpływu prowadzonych prac lub robót związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na krajobraz.

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania krajobrazów priorytetowych, w przypadku których realizacja tego działania winna uwzględniać rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazów wskazane w audycie krajobrazowym właściwym dla danego obszaru, o ile taki audyt został wcześniej sporządzony i uchwalony przez sejmik województwa.
  • realizacja Działania 3.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 3.1., a następnie Działania 3.2.1. oraz Działania 3.2.2.
  • Działanie 3.3.1. wynika z art. 4 Konwencji oraz art. 4 Protokołu.
  • Działanie 3.3.1. koresponduje z zadaniem B.I.5. „Aktualizacja, publikacja i dystrybucja Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Małgorzata Luc 2015-11-16 17:12
Wydaje mi się, że pojęcie "racjonalnej" jest zbyt słabo definiowalne, dlatego nie powinno być stosowane, proponuję "zrównoważonej" , bo pomimo szeregu kontrowersji istnieją bardzo konkretne opracowania naukowe w tym zakresie.