Działanie 4.2.1. Wybór kluczowych obszarów interwencji dla zapewnienia spójności sieci ekologicznej w Karpatach

Działanie 4.2.1. Wybór kluczowych obszarów interwencji dla zapewnienia spójności sieci ekologicznej w Karpatach

Realizacja tego działania polega na dokonaniu wyboru kluczowych obszarów interwencji dla zapewnienia spójności sieci ekologicznej w Karpatach, to jest tych obszarów uznanych w wyniku realizacji Działania 4.1.3. jako szczególnie istotne dla zachowania i ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów, cennych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, oraz cennych krajobrazów, które nie są obecnie objęte obszarowymi formami ochrony i nie są proponowane do objęcia taką ochroną w wyniku realizacji Działania 1.2.4., Działania 2.2.4. lub Działania 3.2.3., w przypadku których przeprowadzona w ramach Działania 4.1.4. ocena zagrożeń wskazuje na konieczność podjęcia po stronie polskiej specjalnych działań na rzecz poprawy spójności sieci ekologicznej w pierwszej kolejności.

Uwagi:

  • realizacja Działania 4.2.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1.
  • identyfikacja i wybór obszarów występowania zdegradowanych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych planowanych do odtworzenia z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla poprawy stanu ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych lub zapewnienia połączeń ekologicznych pomiędzy istniejącymi obszarami chronionymi przewidziane zostały w Działaniu 2.2.5.
  • Działanie 4.2.1. wynika z art. 9 i art. 15 Protokołu.