Działanie 4.2.2. Planowanie działań na rzecz zapewnienia spójności sieci ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji

Działanie 4.2.2. Planowanie działań na rzecz zapewnienia spójności sieci ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji

Realizacja tego działania polega na określeniu proponowanych sposobów zapewnienia spójności sieci ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji wybranych w wyniku realizacji Działania 4.2.1., włączając w to, jeśli właściwe:

  • opracowanie strategii, programów i planów ochrony lub zarządzania dla poszczególnych kluczowych obszarów interwencji;
  • włączenie proponowanych działań na rzecz zapewnienia spójności sieci ekologicznej w kluczowych obszarach interwencji w inne dokumenty planistyczne, w szczególności przez wskazanie zmian koniecznych do wprowadzenia w planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin lub miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (np. przez ustalenie szczególnych warunków zagospodarowania terenu kluczowych obszarów interwencji, wskazanie zasad zabudowy oraz kształtowania obiektów infrastruktury w sposób zapobiegający dalszej fragmentacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych, niszczeniu lub przegradzaniu korytarzy ekologicznych);
  • wskazanie kluczowych obszarów interwencji, które powinny zostać objęte obszarowymi formami ochrony dla zapewnienia spójności sieci ekologicznej, oraz wybór właściwej dla tego celu obszarowej formy ochrony;
  • wskazanie zalecanych dla poszczególnych kluczowych obszarów interwencji zabiegów służących poprawie spójności sieci ekologicznej;
  • opracowanie propozycji działań na rzecz uwzględniania potrzeby zapewnienia spójności sieci ekologicznej w Karpatach w gospodarce rolnej i leśnej, zapobiegania dalszej fragmentacji siedlisk naturalnych i półnaturalnych, oraz zachowania bądź odtwarzania korytarzy ekologicznych; w szczególności przez wprowadzenie korzystnych rozwiązań i zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Uwagi:

  • planowanie działań na rzecz odtworzenia wybranych zdegradowanych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych planowanych do odtworzenia z uwagi na ich kluczowe znaczenie dla poprawy stanu ciągłości i łączności siedlisk naturalnych i półnaturalnych lub zapewnienia połączeń ekologicznych pomiędzy istniejącymi obszarami chronionymi przewidziane jest w ramach Działania 2.2.6.
  • realizacja Działania 4.2.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 4.1. oraz Działania 4.2.1.
  • Działanie 4.2.2. wynika z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 1 Konwencji, art. 9 Protokołu, oraz Działania 4.1. g) SAP.
  • Działanie 4.2.2. koresponduje z zadaniami D.III.2 „Aktualizacja lokalizacji korytarzy ekologicznych wraz z określeniem zasad gospodarowania i zarządzania”, C.I.1 „Opracowywanie dokumentów planistycznych dla najważniejszych obszarowych form ochrony przyrody oraz aktualizacja planów istniejących”, B.V.2 „Opracowanie i upowszechnienie kodeksu dobrych praktyk planistycznych zawierających zasady i wymogi ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, w tym w zakresie kształtowania ekologicznych funkcji krajobrazu, spójności krajowego systemu obszarów chronionych oraz funkcjonowania korytarzy ekologicznych”, E.II.1 „Opracowanie krajowych wytycznych umożliwiających nadanie zielonej infrastrukturze statusu standardowego elementu planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego” oraz E.II.2 „Włączenie zielonej infrastruktury do prac planistycznych na poziomie lokalnym” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 13:04
Brak uwag