Działanie 6.1.2. Utworzenie i prowadzenie bazy danych badań naukowych

Działanie 6.1.2. Utworzenie i prowadzenie bazy danych badań naukowych

Realizacja tego działania polega na zaprojektowaniu, utworzeniu i bieżącej aktualizacji (dokonywanej bezpośrednio przez prowadzące te badania instytucje i jednostki naukowo-badawcze) bazy danych badań naukowych, dotyczących ochrony, odtwarzania oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat; w szczególności badań prowadzonych z wykorzystaniem środków publicznych w obszarze terytorium RP, do którego stosuje się Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Dz.U. 2010 Nr 90, poz. 591).

Uwagi:

  • celem utworzenia bazy danych badań naukowych jest ułatwienie wymiany informacji i wyników badań pomiędzy instytucjami naukowo-badawczymi, oraz lepsza koordynacja badań naukowych prowadzonych w polskiej części Karpat.
  • Działanie 6.1.2. wynika z art. 19 Protokołu oraz Działania 10.1 SAP.