Działanie 6.1.3. Integracja systemów monitoringu przyrodniczego

Działanie 6.1.3. Integracja systemów monitoringu przyrodniczego

Realizacja tego działania polega na opracowaniu i wdrożeniu mechanizmów zapewniających interoperacyjność i harmonizację baz danych pochodzących z monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych prowadzonego w polskiej części Karpat, gromadzonych przez różne organy administracji, jednostki naukowe i organizacje pozarządowe, w celu ich wykorzystywania na rzecz ochrony, odtwarzania oraz zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat.

Uwagi:

  • na potrzebę opracowania mechanizmów zapewniających interoperacyjność i harmonizację baz danych wskazywała analiza SWOT na str. 13 Krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Programu działań na lata 2007-2013.
  • realizacja tego działania ma wspierać i zarazem przyczyniać się do oszczędności środków budżetowych przy realizacji zadań dotyczących monitoringu przyrodniczego, wymienionych w ramach celu operacyjnego „D.V. Poznanie stanu i tendencji zmian różnorodności biologicznej, w celu skutecznego zarządzania zasobami” w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.