Działanie 6.3.1. Funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych

Działanie 6.3.1. Funkcjonowanie krajowego punktu kontaktowego Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych

Realizacja tego działania polega na zapewnieniu i wyposażeniu stanowiska pracy, oraz zapewnieniu środków finansowych dla sprawnego funkcjonowania krajowego punktu kontaktowego Karpackiej Sieci Obszarów Chronionych (CNPA), do którego zadań należy m.in. ułatwianie komunikacji, inicjowanie oraz wspieranie współpracy w zarządzaniu obszarami chronionymi pomiędzy obszarami członkowskimi CNPA w kraju oraz w pozostałych Stronach Protokołu, udział w pracach i posiedzeniach Komitetu Sterującego CNPA oraz konferencjach CNPA.

Uwagi:

  • realizacja Działania 6.3.1. leży w wyłącznych kompetencjach Ministerstwa Środowiska.
  • Działanie 6.3.1. wynika z art. 14 Protokołu, Decyzji COP1/4 (12) oraz Działania 6.2. SAP.
  • Działanie 6.3.1. koresponduje z Celem operacyjnym H.I. „Wsparcie ochrony różnorodności biologicznej poprzez zwiększenie udziału Polski w działaniach na forum międzynarodowym” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020.