Działanie 6.4.1. Konsultowanie, harmonizowanie oraz koordynacja działań podejmowanych w obszarach przygranicznych

Działanie 6.4.1. Konsultowanie, harmonizowanie oraz koordynacja działań podejmowanych w obszarach przygranicznych

Realizacja tego działania polega na uzgodnieniu i wdrażaniu mechanizmów konsultowania, harmonizowania i koordynowania działań podejmowanych w obszarach przygranicznych terytoriów sąsiadujących ze sobą Stron Protokołu, oraz wspólnych działań, programów i projektów na rzecz:

  • ochrony, zachowania, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania, oraz zapewnienia ciągłości i łączności siedlisk;
  • ochrony i zrównoważonego użytkowania dziko występujących rodzimych dla Karpat gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w szczególności gatunków endemicznych i zagrożonych wyginięciem;
  • harmonizacji i wdrażania planów ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, oraz ujednolicenia standardów ochrony i zrównoważonego użytkowania siedlisk i gatunków;
  • zapobiegania uwalnianiu do środowiska, kontrolowania lub eliminowania inwazyjnych gatunków obcych lub organizmów genetycznie zmodyfikowanych mogących zagrażać różnorodności biologicznej, ekosystemom, siedliskom lub gatunkom rodzimym dla Karpat;
  • wspierania ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej na terenach położonych poza obszarami chronionymi; rozwijania i wspierania wspólnych programów badań i monitoringu przyrodniczego;

podejmowanych we współpracy sąsiadujących ze sobą Stron Protokołu, w szczególności w transgranicznych obszarach chronionych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 6.4.1. leży przede wszystkim w kompetencjach Ministerstwa Środowiska, właściwych terytorialnie Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, oraz dyrektorów zarządzających obszarami chronionymi położonymi w obszarze przygranicznym.
  • Działanie 6.4.1. wynika z art. 16 Protokołu, oraz Działania 8.1. SAP.
  • Działanie 6.4.1. koresponduje z zadaniem H.I.2 „Utworzenie lub większe zaangażowanie w międzynarodowych grupach roboczych dla opracowania planu działań ochrony i zarządzania transgranicznymi populacjami gatunków chronionych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.