Działanie 7.1.1. Udostępnianie społeczeństwu danych o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Działanie 7.1.1. Udostępnianie społeczeństwu danych o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat

Realizacja tego działania polega na udostępnianiu społeczeństwu wybranych, przystępnie opracowanych danych dotyczących bogactwa różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, z wykorzystaniem istniejącego ogólnodostępnego systemu informacji o różnorodności biologicznej lub utworzonego w ramach realizacji Działania 6.2.3. krajowego internetowego systemu informacji o różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat.

 

Uwagi:

  • Działanie 7.1.1. wynika z art. 24 Protokołu.
  • Działanie 7.1.1. koresponduje z Celem strategicznym A „Podniesienie poziomu wiedzy oraz kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączaniem się do działań na rzecz różnorodności biologicznej” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020 (w szczególności z zadaniem A.II.1 „Rozwój ogólnodostępnego systemu informacji o zasobach przyrodniczych kraju integrujący wyniki badań naukowych”) oraz zadaniem C.III.2 „Aktualizacja i upowszechnianie krajowych list gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem” zakładającego m.in stworzenie ogólnodostępnej bazy danych zawierającej informacje o aktualnym statusie zagrożonych wyginięciem gatunków lub udostępnienie czerwonych ksiąg poprzez system internetowy.