Spotkania Grup Roboczych

Spotkania Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej

Karpacka Grupa Robocza ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej powstała i działa w ramach projektu Karpaty Łączą. Jej głównym zadaniem jest opracowanie projektu Krajowego Planu Działań (KPD) na rzecz wdrażania po stronie polskiej Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej.

W pracach Grupy uczestniczą przedstawiciele wybranych karpackich podmiotów istotnych z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, takich jak:

 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • regionalne dyrekcje Lasów Państwowych
 • parki narodoweparki krajobrazowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy wojewódzkie
 • uczelnie, placówki naukowe
 • organizacje pozarządowe

W ramach projektu Karpaty Łączą zorganizowano trzy spotkania tej Grupy Roboczej:

1. Pierwsze spotkanie Grupy – Kluszkowce, 21-22 października 2014r.

W dniach 21-22 października 2014 r. w Kluszkowcach nad Zalewem Czorsztyńskim odbyło się pierwsze spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej.

Program spotkania obejmował następujące tematy związane z opracowaniem dokumentu KPD:
prezentacja dokumentów strategicznych będących podstawą i punktem wyjścia do opracowania Krajowego Planu Działań (KPD): Konwencja Karpacka, Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej, Strategiczny Plan Działań dla wdrażania ww. Protokołu na obszarze całych Karpat przez wszystkie Strony Protokołu;

 • ankieta KPD: podsumowanie, omówienie informacji przygotowanych przez uczestników w ramach badania ankietowego prowadzonego w lipcu i w sierpniu 2014 r. wśród podmiotów już wówczas zaangażowanych w prace nad KPD;
 • koncepcja i kształt KPD: cele, priorytety, struktura, zakres tematyczny, kierunki działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat, spójność z prawodawstwem krajowym i ww. dokumentami strategicznymi, powiązanie z rolą i zakresami zadań podmiotów polskich;
 • wdrażanie KPD: potencjał związany z wdrożeniem KPD po jego zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, w tym źródła finansowania działań.

W trakcie spotkania jego uczestnicy przeprowadzili też analizę SWOT uwarunkowań ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w Karpatach, istotną z punktu widzenia przyszłego wdrażania Krajowego Planu Działań.

2. Drugie spotkanie Grupy – Nowy Sącz, 3-4 marca 2015r.

W dniach 3-4 marca w Nowym Sączu miało miejsce drugie spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej.

Głównym celem spotkania była kontynuacja prac zainicjowanych na ww. poprzednim spotkaniu Grupy w Kluszkowcach (październik 2014). Na spotkaniu omawiano kwestie dot. doprecyzowania struktury i zawartości KPD, w tym formularza Kart Działań KPD, planowanych jako załączniki do dokumentu KPD i służących do zdefiniowania i scharakteryzowania – na ustalonym poziomie szczegółowości – działań podejmowanych w regionie przez odnośne instytucje na rzecz realizacji celów KPD w polskich Karpatach.

Tematem spotkania były także zagadnienia dotyczące:

 • dostępu do informacji przestrzennej na potrzeby realizacji KPD oraz możliwości udostępniania posiadanych przez karpackie instytucje zasobów danych na rzecz wdrażania KPD;
 • konsultacji projektu KPD w regionie karpackim przed jego przedłożeniem do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska.

3. Trzecie spotkanie Grupy - Hoszów, 9-10 grudnia 2015r.

W dniach 9-10 grudnia 2015, w Hoszowie k. Ustrzyk Dolnych miało miejsce trzecie spotkanie Karpackiej Grupy Roboczej ds. Różnorodności Biologicznej i Krajobrazowej, której zadaniem jest przygotowanie projektu Krajowego Planu Działań (KPD) dla wdrażania po stronie polskiej postanowień Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Ramowej Konwencji Karpackiej.

Głównym celem spotkania była kontynuacja prac Grupy Roboczej prowadzonych na poprzednich spotkaniach w Kluszkowcach (październik 2014) oraz Nowym Sączu (marzec 2015). Przeanalizowano na nim i podsumowano opinie i uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji wersji roboczej projektu KPD, prowadzonych wśród samorządów gmin karpackich w październiku i listopadzie br. W oparciu o te uwagi - a także uwagi zgłaszane przez Członków Grupy - finalizowano strukturę i treść roboczej wersji projektu KPD, która w nadchodzącym okresie przyjmie kształt ostateczny i zostanie przedłożona do zatwierdzenia przez Ministra Środowiska.

Przedmiotem dyskusji były też uwarunkowania i sposoby późniejszego wdrażania KPD po jego zatwierdzeniu, w tym m.in. pozyskiwanie funduszy na realizację zapisanych w nim działań czy współpraca i zaangażowanie różnych grup interesariuszy (w tym samorządów i społeczności lokalnych).

W spotkaniu, oprócz Członków Grupy Roboczej, uczestniczył też przedstawiciel Karpackiej Rady Naukowej.