Gr. Rob. Planowanie Przestrzenne

Ispotkanie-gr.planowanieFot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Efektem prac grupy roboczej ds. planowania przestrzennego jest

Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach.

Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Ispotkanie-gr.planowanieFot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Efektem prac grupy roboczej ds. planowania przestrzennego jest

Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach.

Zapraszamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Informacje o grupie

Powołana grupa ma na celu działanie na rzecz wdrażania artykułu nr 5 Konwencji Karpackiej, dotyczącego spójnej polityki przestrzennej w Karpatach.

Artykuł 5 Konwencji Karpackiej

1. Strony będą prowadzić politykę planowania przestrzennego mającą na celu ochronę i zrównoważony rozwój Karpat, uwzględniającą szczególne uwarunkowania ekologiczne i społeczno-gospodarcze występujące w Karpatach i ich ekosystemach górskich oraz zapewniającą korzyści dla lokalnych mieszkańców.

2. Strony będą dążyć do koordynowania planowania przestrzennego na terenach przygranicznych przez opracowywanie transgranicznych i/lub regionalnych polityk i programów zagospodarowania przestrzennego oraz rozszerzanie i wspieranie współpracy między właściwymi instytucjami regionalnymi i lokalnymi.

3. Podczas opracowywania polityki i programów zagospodarowania przestrzennego szczególna uwaga powinna być położona między innymi na:

a) infrastrukturę i usługi w zakresie transgranicznego transportu, energetyki i telekomunikacji,
b) ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów naturalnych,
c) spójność planów rozwoju miast i wsi na terenach przygranicznych,
d) zapobieganie transgranicznym oddziaływaniom zanieczyszczeń,
e) zintegrowane planowanie przestrzenne oraz oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Proponowany zakres tematyczny prac grupy roboczej: pdf

Kontakt:

Monika Ochwat–Marcinkiewicz
Stowarzyszenie Ekopsychologia
ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn

I Spotkanie Grupy Roboczej

3-4 lipca 2014 roku, Niepołomice

Zaproszenie: pdf

Programpdf

Na spotkaniu obecnych było ponad 20 osób, w tym przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, architekci, naukowcy zajmujący się planowaniem przestrzennym i kształtowaniem krajobrazu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania poruszane były tematy związane z problemami gospodarowania na obszarach górskich, dziedzictwem architektonicznym Polskich Karpat, sposobami monitorowania zmian w przestrzeni Karpat, skutkami chaosu planistycznego w górach, a także kwestie związane z zapisami z dokumentów planistycznych.

  1. Galeria ze spotkania.

Prezentacje ze spotkania:

  • Jak Plan Zadań Ochronnych może wspomagać planowanie przestrzenne w gminie? - Monika Rusztecka, Centrum UNEP/GRID-Warszawa (pdf)
  • Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze skutki chaosu planistycznego w górach - Agata Ćwik, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska (pdf)
  • Problemy z gospodarowaniem przestrzenią w ramach zrównoważonego rozwoju na przykładzie inwestycji narciarskich - Monika Kozieł, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie (pdf)

Uczestnicy spotkania:

Agata Ćwik Uniwerystet Rzeszowski, Katedra Agrobiologii i Ochrony Środowiska
Hanna Hrehorowicz - Gaber Politechnika Krakowska, Instytut Projektowania Miast i Regionów
Marcin  Jachym Instytut Badawczy Leśnictwa
Dorota Jopek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Iwona Kluza Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Anna Martyka Politechnika Krakowska, Wydział Architektury
Piotr Wężyk Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Jadwiga Wielgus Politechnika Prakowska
Marciej  Nitka Izba Architektów RP
Jan Karpiel-Bułecka Architekt
Sylwia  Gadzina Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Katarzyna Golonka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Jadwiga Jeleśnianka Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Anna  Padula Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Monika Kozieł Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Anna Żurek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Monika Rusztecka Centrum UNEP/GRID-Warszawa
Monika Ochwat-Marcinkiewicz Stowarzyszenie Ekopsychologia
Joanna Migdał Stowarzyszenie Ekopsychologia
Józef Michałek Fundacja Pasterstwo Transhumancyjne
Ewelina Nycz Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju i Promocji Podkarpacia \Pro Carpathia\
Krzysztof Staszewski Stowarzyszenie na Rzecz Rozowju i Promocji Podkarpacia \Pro Carpathia\

 

II Spotkanie Grupy Roboczej

6-7 października 2014, Sanok

Zaproszenie: pdf

Programpdf

 

III spotkanie Grupy Roboczej

5-6 marca 2015, Nowy Sącz

Programpdf

W dniach 5-6 marca, spotykamy się na III spotkaniu krajowej grupy roboczej ds. planowania przestrzennego w Karpatach.

Przypomnijmy, że działania grupy roboczej koncentrują się obecnie na opracowaniu Karpackiego Kodeksu Dobrych Praktyk w Planowaniu Przestrzennym skierowanego do włodarzy w gminach oraz wszyskich interesariuszy uczestniczących w kształtowaniu przestrzeni Karpat. W ramach prac grupy roboczej staramy się wspólnie pochylić nad problemem (nie)ładu przestrzennego w Karpatach, kwestiach ochrony wartości krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego Karpat wyrażonego między innymi tradycyjnami stylami architektury w Karpatach.

Projekt Kodeksu Dobrych Praktyk obejmuje ogólny zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych odnoszących się do sposobu zagospodarowania i użytkowania przestrzeni w Karpatach. 

Obecna postać Kodeksu ma charakter dokumentu roboczego, wymagającego dalszych uzupełnień. Spotkanie w Nowym Sączu będzie kolejną okazją do podjęcia tego wyzwania.

Mając nadzieję, że będziecie Państwo mogli zapoznać się z materiałem, nad którym będziemy wspólnie pracować w trakcie spotkania proszę o pobranie tego dokumentu. Liczymy na Państwa aktywność, opinie i jak zawsze - wkład w uzupełnianie luk występujących w Kodeksie - jest ich ciągle całkiem sporo.

IV Spotkanie Grupy Roboczej

29-30 lipca 2015, Berezka

Zaproszenie: pdf

Programpdf

 

V Spotkanie Grupy Roboczej

23 września 2015, Sromowce Niżne

Spotkanie odbyło się przy okazji II Forum Karpackich Gmin.

 

Dodatkowe Materiały

Polecamy zapoznanie się z publikacjami nt. planowania przestrzennego:

  • Ekspertyza Ład przestrzenny w Polsce – stan i problemy pdf
  • Wspólna przestrzeń  – wspólne dobro. Dobre praktyki w kształtowaniu ładu przestrzennego pdf