Dodaj perełkę lub imprezę regionalną

Instrukcja, jak dodawać obiekty na mapę jest dostępna także do pobrania - INSTRUKCJA.

Aby dodać nowy obiekt na mapę, użytkownik musi zalogować się  do systemu. W panelu po prawej stronie okna pod ikoną Zaloguj się lub załóż konto, użytkownik może zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe wybierając opcję Nowy użytkownik.

1 Logowanie

Rys. 1. Logowanie do systemu

Po zalogowaniu do systemu, w celu dodania obiektu należy wybrać przycisk Dodaj nowy obiekt, znajdujący się w prawym dolnym rogu mapy nad narzędziami nawigacji, a następnie wybrać kategorię wprowadzanego obiektu z dostępnej listy. Uwaga: to narzędzie jest niewidoczne dla użytkowników niezalogowanych. 

2 DodajNowyObiekt

Rys. 2. Wybór kategorii, do której należeć będzie dodany obiekt. Przejście do okna dodawania/edycji obiektu.

Wybór odpowiedniej kategorii obiektu poprzez jej kliknięcie powoduje otwarcie po prawej stronie okna formularza umożliwiającego dodanie perełki karpackiej lub imprezy regionalnej. 

3 OknoDodawaniaObiektu

Rys.3. Okno dodawania/edycji obiektu

W pierwszej kolejności należy wskazać położenie obiektu poprzez kliknięcie odpowiedniej lokalizacji na mapie, a a następnie wypełnić formularz w zakresie podstawowych informacji o danym obiekcie.

W przypadku perełek karpackich w formularzu dodawania obiektu znajdują się następujące pola:

 • Nazwa - określenie nazwy obiektu, np. kościół, muzeum, punkt widokowy;
 • Kategoria obiektu - uszczegółowienie kategorii obiektu wybierane z dostępnej listy rozwijalnej (dla każdej kategorii obiektów lista rozwijalna zawiera inne wartości);
 • Dokładność współrzędnych- określenie dokładności wskazania lokalizacji obiektu:
  • dokładne - współrzędne pozyskane z odbiornika GPS lub wskazane do dachu obiektu,
  • przybliżone - współrzędne orientacyjne, np. do centrum miejscowości;
 • Opis - opis, co ciekawego można zobaczyć lub zwiedzić na terenie/w obiekcie;
 • Źródło - źródło informacji o obiekcie, np. autor, strona internetowa, tytuł tablicy informacyjnej;
 • UNESCO - zaznacz, jeśli obiekt jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO;
 • Możliwość zwiedzania - zaznacz, jeśli jest możliwe wejście do obiektu oraz jego zwiedzanie;
 • Miejscowość - nazwa najbliższej miejscowości;
 • Adres - adres obiektu lub jeśli nie można określić dokładnego adresu należy opisać krótko lokalizację miejsca, np. obok kościoła, na skrzyżowaniu ulic;
 • Godziny otwarcia - godziny, w jakich można zwiedzać dany obiektu lub dodatkowo, jeśli jest to obiekt kultu religijnego można dopisać np. godziny mszy;
 • Strona WWW - adres strony internetowej obiektu, jeżeli taka istnieje;
 • Galeria - możliwość dodania zdjęcia obiektu (po wyborze przycisku Dodaj plik pojawi się okno do załadowania pliku graficznego z komputera, do zdjęcia można przypisać autora lub dodać komentarz).

4 DodawanieZdjecia

Rys. 4. Okno dodawania zdjęcia prezentującego obiekt

 5 FormularzPerelka

Rys. 5. Przykładowy opis perełki karpackiej

W przypadku imprez regionalnych poza podstawowymi informacjami należy uzupełnić w formularzu także informacje dotyczące daty wydarzenia, jego cykliczności oraz organizatora.

 6 FormularzImpreza

Rys. 6. Przykładowy opis imprezy regionalnej

Po zakończeniu wprowadzania informacji o obiekcie, należy zatwierdzić jego dodanie, klikając w prawym dolnym rogu:

 • Zapisz (zapisanie wprowadzonych zmian i dodanie nowego obiektu),
 • Zamknij (zamknięcie okna formularza).

Kliknięcie przycisku Zamknij bez wcześniejszego zapisu spowoduje pojawienie się komunikatu o niezapisanych zmianach. Wybór opcji Odrzuć spowoduje niezapisanie wprowadzonych zmian i zamknięcie formularza. Wybór opcji Zamknij spowoduje zamknięcie okna komunikatu i powrót do formularza umożliwiający zapis wprowadzonych danych.

Zapisany obiekt pojawi się w module Perełki karpackie (pierwsza ikona w prawym górnym rogu) oraz w warstwach Perełki Karpackie lub Imprezy regionalne w module Zarządzaj warstwami

7 ModulArtykulow 

Rys. 7. Widok modułu Perełki Karpackie