Jak korzystać z mapy

Informacje o wszystkich funkcjach Mapy Miłośników dostępne są także do pobrania w postaci krótkiej INSTRUKCJI.

Aby w pełni korzystać z wszystkich udostępnionych funkcji na mapie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się ze wszystkimi elementami tej aplikacji. 

 1 WidokOgolny

Rys. 1. Widok ogólny geoportalu

Podstawowe elementy Mapy Miłośników to:

 1. Menu główne
 2. Okno mapy z narzędziami:
  1. Wyszukiwania obiektów,
  2. Wyboru map,
  3. Nawigacji,
  4. Dodawania perełek karpackich i imprez regionalnych.

Poniżej zostały szczegółowo opisane najważniejsze elementy Mapy Miłośników. 

 

   MENU GŁÓWNE


Menu główne składa się z następujących modułów:

 • Perełki karpackie - widok dodanych przez wszystkich użytkowników perełek karpackich oraz imprez regionalnych w postaci artykułó w oknie po prawej stronie,
 • Zaloguj się lub załóż konto - narzędzie służące do zalogowania się na swoje konto lub utworzenia nowego konta,
 • Udostępnij lub wydrukuj mapę - narzędzie służące do wygenerowania wydruku fragmentu mapu lub udostępnienia,
 • Legenda aktywnej mapy tematycznej - legenda warstw tematycznych widocznych w oknie mapy w danym momencie, legenda zmienia się dynamicznie w zależności od wyświetlanych warstw,
 • Pokaż narzędzia rysowania i pomiarów - zestaw narzędzi służących do rysowania obiektów na mapie lub dokonywania pomiarów odległości i powierzchni,
 • Predefiniowane dane użytkownika - narzędzia służące do wczytywania własnych danych na mapę,
 • Zarządzaj warstwami (inaczej Menadżer warstw) - menu pozwalajace na zarządzanie widocznością warstw wyświetlanych na mapie,
 • Pole pracy użytkownika - zapisywanie własnych kompozycji mapowych składających się z wybranych warstw tematycznych.
Moduł Zaloguj się lub załóż konto 


W module
Zaloguj się lub załóż konto, użytkownik może zalogować się na swoje konto lub utworzyć nowe wybierając opcję Nowy użytkownik. Aby założyć nowe konto należy podać adres mailowy, hasło oraz imię i nazwisko.

1 Logowanie  3 NowyUzytkownik
Rys. 2. Logowanie do systemu Rys. 3. Tworzenie nowego konta użytkownika

 

Moduł Zarządzaj warstwami


W module
Zarządzaj warstwami są wyświetlane wszystkie dostępne warstwy tematyczne, które mogą zostać wyświetlone na mapie. Informacje możliwe do wyświetlenia zostały podzielone na 7 kategorii:

 • Konwencja Karpacka – granica zasięgu Konwencji Karpackiej w Polsce oraz granice gmin i powiatów leżących w tej strefie;
 • Perełki karpackie – ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe oraz miejsca związane z historią i tradycjami regionu;
 • Imprezy regionalne – wydarzenia kulturalne, które są warte odwiedzenia podczas pobytu w Karpatach;
 • Potencjał wypasu – miejsca wypasu owiec;
 • Szlaki turystyczne – szlaki turystyczne (piesze, konne, rowerowe i narciarskie) i kulturowe w Karpatach;
 • Obszary chronione – powierzchniowe formy ochrony przyrody;
 • Regiony górskie – pasma górskie i regiony fizyczno-geograficzne.

4 KategorieWarstw

Rys. 4. Widok kategorii z warstwami tematycznymi w module Zarządzaj warstwami

Moduł Zarządzania warstwami pozwala na wyświetlanie poszczególnych warstw. Rozwinięcie listy warstw dostępnych w danej kategorii następuje poprzez kliknięcie symbolu trójkąta po lewej stronie nazwy kategorii, a wyświetlenie poszczególnych warstw poprzez zaznaczenie odpowiedniej warstwy.

Moduł Legenda aktywnej mapy tematycznej


Zakładka Legenda aktywnej mapy tematycznej umożliwia wyświetlanie legendy wszystkich aktywnych w danym momencie warstw wybranych w module Zarządzania warstwami. Widok legendy zmienia się dynamicznie w zależności od wyświetlanych danych tematycznych.

 5 WidokLegendy

Rys. 5. Widok legendy dla warstw z kategorii ‘Szlaki turystyczne’

Moduł Perełki Karpackie


Moduł Perełki karpackie to moduł artykułów. W górnej części okna po prawej stronie wyświetlają się nazwy poszczególnych kategorii perełek oraz imprezy regionalne (a). Wybór kategorii powoduje wyświetlenie artykułów (b) oraz obiektów na mapie (c) należących do wybranych warstw. Widok artykułów jest dynamiczny i zmienia się w zależności od ustawionego zasięgu w oknie mapy.

 6 ModulArtykulow

Rys. 6. Widok modułu artykułów

 

  OKNO MAPY


Okno mapy jest jednym z głównych elementów geoportalu. Składa się z następujących elementów:

 • Widoku mapy – służącego do wyświetlania kompozycji mapowych zdefiniowanych przez użytkownika;
 • Paska dolnego – pokazującego skalę i układ współrzędnych, umożliwiającego:
  • Zmianę skali wyświetlania mapy,
  • Zmianę układu współrzędnych wykorzystywanego do wyświetlania współrzędnych położenia kursora na mapie,
  • Przejście do konkretnej lokalizacji na mapie poprzez ręczne wprowadzenie współrzędnych przez użytkownika;
 • Narzędzi:
  • Wyszukiwania obiektów,
  • Nawigacji, 
  • Wyboru map,
  • Dodawania nowych perełek karpackich i imprez regionalnych (narzędzie dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników). 

Narzędzie wyszukiwania

W lewym górnym rogu znajduje się okno wyszukiwania obiektów. Umożliwia przeszukiwanie danych zgromadzonych na geoportalu po wpisaniu nazwy oraz wyświetlanie wyników w oknie mapy. Moduł wyszukiwania posiada funkcję autouzupełniania, tj. generuje podpowiedzi wpisywanych fraz przy wyszukiwaniu.

 7 Wyszukiwanie

Rys. 7. Narzędzie wyszukiwania

Narzędzia nawigacji

Narzędzia nawigacji znajdują się w prawym dolnym rogu mapy:

 • Przejdź do ostatniej znanej pozycji (1),
 • Przejdź do domyślnego zasięgu (2),
 • Przybliż (3),
 • Oddal (4).

8 Nawigacja

Rys. 8. Narzędzia nawigacji

Narzędzia wyboru map

W lewym dolnym rogu znajdują się narzędzia wyboru map. Do wyboru są:

Mapy podkładowe – zawierające dane referencyjne stanowiące tło dla map tematycznych. W aplikacji są dostępne: OSM, ortofotomapa, mapa turystyczna, Google Street, Google Terrain, Google Satellite, Google Hybrid.

 9 WyborMapPodkladowych

Rys. 9. Widok narzędzia Mapy podkładowe

Mapy tematyczne – zawierające zestaw danych o określonej tematyce. W aplikacji są dostępne mapy tematyczne zawierające następujące treści: Konwencja Karpacka (zasięg), regiony górskie, obszary chronione, szlaki turystyczne, potencjał wypasu. Dodatkowo, po zalogowaniu widoczne są także mapy tematyczne: Perełki karpackie
i Imprezy regionalne.

10 WyborMapTematycznych

Rys. 10. Widok narzędzia Mapy tematyczne

  

Narzędzie dodawania nowych perełek karpackich i imprez regionalnych zostało szczegółowo opisane w instrukcji ‘Dodaj perełkę karpacką lub imprezę regionalną’.