Przyroda w Konwencji

Gospodarka pasterska w Konwencji Karpackiej i innych dokumentach strategicznych

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Do ochrony siedlisk rzadkich, zagrożonych i ginących gatunków dzikiej fauny i flory wszystkie kraje karpackie zobowiązane są postanowieniami Konwencji berneńskiej oraz Konwencji o różnorodności biologicznej, a kraje członkowskie Unii Europejskiej również zapisami Dyrektywy ptasiej i Dyrektywy siedliskowej.

Ochrona przyrody w Konwencji Karpackiej

Fot. Monika Szewczyk, Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Wśród celów ogólnych Konwencji Karpackiej (Art. 2) wymieniono zachowanie walorów przyrodniczych Karpat. Użyte w tekście Konwencji sformułowania dotyczące szeroko pojętej ochrony przyrody różnią się w zależności od kontekstu, korespondującego z poszczególnymi dziedzinami i politykami sektorowymi, których dotyczą poszczególne artykuły tematyczne Konwencji.

O protokole o bioróżnorodności do Konwencji Karpackiej

Fot. Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej