Poznaj treść kodeksu

PREAMBUŁA

Tradycja regionu, a zwłaszcza otwarta przestrzeń, to wielka wartość Karpat. Może być źródłem rozwoju tych ziem i dobrobytu ich mieszkańców. Podstawą do osiągnięcia tych celów jest właściwe kształtowanie przestrzeni, którego prawnym narzędziem jest planowanie przestrzenne. Ochronę karpackich wartości wspierają zapisy Konwencji Karpackiej.

PREAMBUŁA

Tradycja regionu, a zwłaszcza otwarta przestrzeń, to wielka wartość Karpat. Może być źródłem rozwoju tych ziem i dobrobytu ich mieszkańców. Podstawą do osiągnięcia tych celów jest właściwe kształtowanie przestrzeni, którego prawnym narzędziem jest planowanie przestrzenne. Ochronę karpackich wartości wspierają zapisy Konwencji Karpackiej.

Część I. Zasady ogólne

 

Część I. Zasady ogólne

W działaniach podejmowanych w celu zmiany sposobu zagospodarowania przestrzennego polskiej części Karpat należy brać pod uwagę wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe tego obszaru, przede wszystkim poprzez:

 

Część II. Samorząd terytorialny

 

Część II. Samorząd terytorialny

W interesie samorządu terytorialnego jest:

 • identyfikacja i ochrona elementów tożsamości przyrodniczo-kulturowej gminy/województwa oraz ich wykorzystywanie dla jej/jego rozwoju,
 • zachowanie przestrzeni otwartych jako kapitału gminy/powiatu/województwa,
 • uwzględnianie lokalnych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych przy wyznaczaniu terenów inwestycyjnych i w kształtowaniu zagospodarowania przestrzeni Karpat,
 • monitorowanie stanu zagospodarowania przestrzennego gminy/województwa oraz obszarów wymagających przywrócenia utraconych wartości,
 • działanie na rzecz podnoszenia dobrobytu mieszkańców, w tym promowanie zasobów Karpat w celu tworzenia nowych miejsc pracy,
 • zapewnienie edukacyjnego wsparcia dla Rad Gmin i Miast w zakresie procesu planistycznego,
 • podnoszenie świadomości społeczeństwa, przedsiębiorców i organów publicznych w zakresie wartości krajobrazów oraz roli jaką odgrywają w kształtowaniu przestrzeni i krajobrazu Karpat,
 • tworzenie mechanizmów finansowych (m.in. systemu podatkowego), wspierających działania mieszkańców podejmowane na rzecz poprawy ładu przestrzennego.

Polityka przestrzenna gminy powinna:

 • być formułowana w kompleksowych opracowaniach planistycznych,
 • wykorzystywać unikatowe wartości i potencjał gminy poprzez przygotowanie operatów krajobrazowych do dokumentów planistycznych,
 • kształtować zieloną infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków rodzimych, w tym miododajnych,
 • uwzględniać potencjał obszaru dla określonej specjalizacji kulturowo-gospodarczej, który powinien być zapisany w dokumentach strategicznych i planistycznych (studium),
 • dotyczyć w pierwszej kolejności obszarów cennych ze względu na funkcje przyrodnicze oraz istotnych z punktu widzenia rozwoju gminy,
 • dotyczyć w pierwszej kolejności obszarów istotnych z punktu widzenia rozwoju gminy, a także cennych ze względu na funkcje przyrodnicze,
 • uwzględniać konsultacje dokumentów planistycznych z niezależnymi ekspertami oraz przedstawicielami zaangażowanych stron.

Gmina w postępowaniu planistycznym powinna:

 • zadbać o wysoką jakość dokumentów planistycznych,
 • zadbać o współpracę wszystkich stron zaangażowanych w proces planistyczny,
 • aktywizować społeczności lokalne do czynnego udziału na każdym jego etapie,
 • uwzględniać długofalowe skutki wynikające z bieżących działań planistycznych i decyzji administracyjnych.

Gmina w dokumentach planistycznych powinna:

 • uwzględniać aktualne opracowania ekofizjograficzne,
 • dbać o uwzględnienie zapisów dotyczących walorów widokowych między innymi: wyznaczania osi widokowych i punktów widokowych wraz zakazem ich zabudowywania i zalesiania,
 • uwzględniać tradycyjne formy architektoniczne charakterystyczne dla obszaru Karpat,
 • dbać o dostosowanie sposobu zagospodarowania terenu do uwarunkowań przyrodniczych,
 • ograniczać powiększanie terenów przeznaczonych pod zabudowę, uwzględniając negatywne skutki ekonomiczne,
 • dbać o zachowanie łączności ekologicznej, przywracanie i prawidłowe funkcjonowanie korytarzy ekologicznych.

W procesie inwestycyjnym gminy:

 • organizować konkursy architektoniczne i urbanistyczne celem uzyskania najlepszych rozwiązań przestrzennych,
 • upowszechniać regionalne, historycznie ukształtowane wzorce architektury, właściwe dla danej części Karpat.

 

Część III. Mieszkańcy

 

Część III. Mieszkańcy

W interesie mieszkańców jest:

 • dbałość o wspólną przestrzeń i jej wysoką jakość, co pozwoli na osiągnięcie korzyści społecznych, estetycznych, a przede wszystkim gospodarczych poprzez podniesienie atrakcyjności regionu,
 • czynny udział w procedurach planistycznych i inwestycyjnych na każdym ich etapie,
 • podejmowanie inicjatyw lokalnych i aktywna działalność na rzecz rozwoju lokalnego, w nawiązaniu do tradycji regionu.

Mieszkańcy powinni:

 

Część IV. Projektanci - planiści, urbaniści i architekci

 

Część IV. Projektanci - planiści, urbaniści i architekci

Projektanci powinni:

 • przedkładać dobro publiczne nad interesy indywidualne osób prawnych i fizycznych,
 • tworzyć interdyscyplinarne zespoły, w skład których wchodziliby eksperci z różnych dziedzin (przyrodnicy, architekci, ekonomiści, lokalni liderzy, partnerzy społeczni, historycy itp.),
 • zachowywać właściwą jakość środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kultury materialnej,
 • uświadamiać skutki tworzenia nadmiernych rezerw terenu pod zabudowę,
 • wspierać działania służące kształtowaniu ładu przestrzennego,
 • uświadamiać samorządom długofalowe skutki wynikające z bieżących działań planistycznych i decyzji administracyjnych.

W dokumentach planistycznych oraz opracowywanych na ich potrzeby dokumentacjach powinni:

 • uwzględniać cechy architektury regionalnej (gabaryty budynków, wysokość budynku, rodzaj pokrycia dachowego, kąt nachylenia dachu, usytuowanie budynku, kolor elewacji itp.) a także nieprzekraczalne linie zabudowy, definiując wskaźniki i formę zabudowy w planach miejscowych,
 • uwzględniać wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej,
 • uwzględniać możliwość wyznaczania stref nawiązujących do historycznych struktur osadniczych,
 • wprowadzać zapisy, które przeciwdziałać będą zanieczyszczeniu środowiska,
 • wprowadzać zapisy dotyczące ochrony krajobrazu i obszarów cennych przyrodniczo,
 • określać formy zagospodarowania przestrzennego, które nie niszczą wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych,
 • chronić środowisko kulturowe i historyczne struktury przestrzenne przed utratą ich wartości,
 • wspierać merytorycznie proces analizowania uwag od osób zaangażowanych w postępowanie planistyczne,
 • zachowywać elementy zielonej infrastruktury na terenach zabudowanych.

Ponadto, projektanci powinni szanować w swej twórczości zastane wartości przestrzeni.

 

Część V. Organizacje pozarządowe

 

Część V. Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe powinny działać na rzecz:

a także powinny:

 • współtworzyć platformę współpracy na rzecz zrównoważonego/ optymalnego zagospodarowania przestrzennego w Karpatach,
 • promować wartości krajobrazu Karpat wśród społeczności lokalnych,
 • realizować programy edukacyjne dla samorządów i mieszkańców dotyczące tematyki planowania przestrzennego,
 • mobilizować społeczności lokalne do angażowania się w procesy planistyczne.

 

Część VI. Inwestorzy

 

Część VI. Inwestorzy

Inwestorzy powinni:

 • działać z poszanowaniem zastanych wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Karpat,
 • realizować projekty, które współgrają z otaczającym je krajobrazem oraz nawiązują do wzorców przestrzennych, właściwych dla danej części Karpat.

 

ZAKOŃCZENIE

 

ZAKOŃCZENIE

Zasady opisane w niniejszym Kodeksie przedstawiają stan wiedzy oraz zbiór sprawdzonych rozwiązań. Są one znane specjalistom, nie spełnią jednak swej roli bez głębokiego przekonania, że my wszyscy – stosując je – mamy wpływ na podniesienie jakości życia, przy zachowaniu walorów krajobrazu Karpat.