Wspólnie dla przyrody Karpat

Projekt Krajowego Planu Działań

Prezentujemy Państwu wyciąg z zapisów Projektu Krajowego Planu Działań (KPD) na rzecz wdrażania w polskiej części Karpat postanowień Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej.

Szczególnej uwadze Państwa chcielibyśmy polecić dwie części: WPROWADZENIE, które zawiera syntetyczny opis Krajowego Planu Działań, prezentację jego przedmiotu, przedstawienie celów i roli jaką powinien ten dokument pełnić dla grup interesariuszy oraz

część CELE I DZIAŁANIA prezentującą opis działań dla każdej z tych grup. Mamy nadzieję, że prezentowany dokument pozwoli na lepsze zrozumienie odniesienia zapisów KPD do działań samorządów oraz przyczyni się do zacieśniania współpracy między jednostkami samorządowymi, a pozostałymi organami ochrony przyrody na rzecz wspólnego finansowania ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych i krajobrazowych Karpat.