Podsumowanie szkoleń

Szkolenia pn. Wspólne gospodarzenie w karpackiej przestrzeni to cykl szkoleń dla karpackich samorządowców i liderów lokalnych , które odbywały się na terenie gmin karpackich od marca do listopada 2016 roku.

Tematem naszych spotkań były zagadnienia związane ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym w kontekście zadań jednostek samorządowych, a także obowiązków społeczności lokalnych.

Udział w szkoleniach pozwolił włodarzom gmin karpackich na:

  • poszerzenie swojej wiedzy oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonego kształtowania przestrzeni polskich Karpat;
  • wymianę doświadczeń nt. gospodarzenia karpacką przestrzenią;
  • zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze zastosowania nowoczesnych narzędzi geoinformacyjnych (geoportale);
  • poznanie znaczenia zielonej infrastruktury w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i zasobów krajobrazowych Karpat;
  • zdobycie informacji na temat instrumentów finansowych dostępnych dla samorządów i społeczności lokalnych.

Tematem przewodnim spotkań było także praktyczne stosowanie zapisów Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach, zarówno w kontekście wsparcia planowania przestrzennego, jak i ochrony przyrody w gminie. Tematyka szkoleń dotyczyła również zapisów projektu Krajowego Planu Działań (KPD) na rzecz wdrażania w polskiej części Karpat postanowień Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej jaki powstał w ramach projektu Karpaty Łączą.