Założenia do strategii

Przy tworzeniu Strategii zrównoważonego rozwoju turystyki Magicznej Krainy Łemków i Pogórzan przyjęto następujące założenia:


1. Turystyka w dalszym ciągu będzie ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego regionów. Zakłada się, że obecne trendy w rozwijaniu ruchu turystycznego i zwiększaniu znaczenia turystyki jako sektora gospodarczego będą utrzymane na obecnym poziomie.

2. Beskid Niski i odpowiadający mu pas Pogórza Karpackiego należą do obszarów o cennych walorach turystycznych, zarówno przyrodniczych, jak i kulturowych. Świadczy o tym m.in. znaczny odsetek powierzchni obszarów chronionych i cenne zabytki (w tym znajdujące się na liście UNESCO).

3. Region ten posiada znaczny potencjał do budowania nowoczesnych, konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych, jednak w pewnej mierze jest on niewykorzystany.

4. Wszystkie działania muszą być prowadzone w taki sposób, aby zachować właściwą równowagę między koniecznością zachowania walorów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego, a chęcią zaspokojenia potrzeb turystów i lokalnej społeczności. Zakłada się więc rozwój turystyki w Magicznej Krainie Łemków i Pogórzan zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, pozwalającymi rozwijać funkcję turystyczną, a równocześnie chronić przyrodę i krajobraz.

5. Region ten posiada największe predyspozycje do rozwoju form turystyki związanych z poznaniem przyrody, ze zwiedzaniem miejscowości i obiektów zabytkowych, z różnorodnymi walorami kulturowymi regionu (przyjazdy związane z poznawaniem kultury Łemków i Pogórzan, turystyka militarna, industrialna), z wypoczynkiem na wsi, z różnymi formami aktywności fizycznej oraz turystyki zdrowotnej.

6. Warunkiem osiągnięcia celów strategii jest współpraca lokalnych organów administracji samorządowej i podmiotów świadczących usługi na rzecz turystów oraz koordynacja realizowanych przez nie działań.

7. Zostaną podjęte działania zmierzające do optymalnego wykorzystania zasobów turystycznych i przygotowania w oparciu o nie produktów turystycznych, które pozwolą zwiększyć wielkość ruchu turystycznego w regionie i wydłużyć czas trwania sezonu turystycznego, co z kolei wpłynie pozytywnie na sytuację ekonomiczną mieszkańców.

8. Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu, podnoszenie jakości świadczonych usług turystycznych (w tym kwalifikacji kadry) i inwestycje w infrastrukturę to niezbędne czynniki poprawy konkurencyjności na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym.

9. Prowadzenie monitoringu ruchu turystycznego stworzy warunki do podejmowania racjonalnych decyzji dla rozwoju turystyki w regionie, co sprzyjało będzie zapobieganiu degradacji walorów przyrodniczych (w tym siedlisk i krajobrazu) przez niepożądane formy turystyki, uznawane za szkodliwe ekologicznie (np. t. masowa, t. twarda).

10. Założenia uwzględniają m.in. wnioski wynikające z analizy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych oraz analizy SWOT, a cele i programy są spójne z kierunkami rozwoju wyznaczonymi przez Konwencję Karpacką.

11. Dla większości gmin z obszaru objętego strategią, turystyka będzie funkcją dodatkową, która powinna być rozwijana w harmonii z innymi funkcjami społeczno-ekonomicznymi. Nieliczne gminy regionu mogą postrzegać turystykę jako jedną z głównych funkcji.

12. Zakłada się prowadzenie spójnej i efektywnej promocji regionu, aby zwiększyć jego rozpoznawalność w Polsce i za granicą.

13. Zakłada się uruchomienie kolejnych programów pomocowych Unii Europejskiej umożliwiających współfinansowanie inwestycji sprzyjających rozwojowi zrównoważonej turystyki w regionie.

14. Strategia ma służyć przede wszystkim organom administracji samorządowej, przedstawicielom branży turystycznej i mieszkańcom regionu. Docelowo jej wpływ może być jednak szerszy i obejmować inne gminy Beskidu Niskiego i Pogórza Karpackiego.